fbpx

Ett år med covid-19: de redan marginaliserade drabbas hårdast

Den globala kris som pandemin utlöst förstärker redan existerande orättvisor och sätter ljuset på den omfattande exkludering som drabbar personer med funktionsnedsättning. Viruset och pandemin slår hårdare mot personer med funktionsnedsättning både direkt och indirekt.

Personer med funktionsnedsättning löper högre risk att insjukna i covid-19. Det beror bland annat på att många saknar tillgång till grundläggande service i form av rent vatten och sanitära anläggningar eller att de är placerade på institutioner, vårdinsatser och gruppboenden som ofta är överbe­folkade. Många har också sjukdomar som innebär att en covid-infektion kan bli särskilt allvarlig för dem.

En myriad av hinder möter personer med funktionsnedsättning i spåren av covid-19. Ett omfattande problem är bristen på information. Många grupper saknar helt information om viruset, smittspridning, skyddsåtgärder, testning, sjukvård och vaccin. Från MyRights verksamhetsländer finns många vittnesmål om hur den officiella informationen mycket sällan varit tillgänglig för döva, personer med synskada eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Andra vanliga hinder är brist på skyddsmekanismer och anställningstrygghet samt bristande tillgänglighet relaterat till distansundervisning och hemarbete.

Brist på vård, förlorade jobb och stängda skolor

Personer med funktionsnedsättning utsätts ofta för diskriminering inom vården och löper en förhöjd risk att inte få den vård de behöver eller tillgång till livsavgörande åtgärder. Det är tre gånger så vanligt att personer med funktionsnedsättning inte har tillgång till vård vid behov, jämfört med andra. I flera länder saknar över hälften av personerna med funktionsnedsätt­ning tillgång till vård vid behov.

Situationen har förvärrats i samband med pandemin. Inte bara diskrimineras personer med funktionsnedsättning i covid-19-relaterad vård men planerade operationer och annan vård som relaterar till funktionsnedsättningar har skjutits upp eller helt uteblivit när vården omprioriterat.

Personer som lever med funktionsnedsättning tillhör de grupper som drabbats hårdast av pandemins konsekvenser. I en kartläggning av hur corona-krisen påverkat situationen för barn, föräldrar och vårdnadshavare uppger hälften av alla vårdnads­havare med funktionsnedsättning att de förlorat sina arbe­ten under krisen och 85 procent av dem säger att de förlorat mer än hälften av sina inkomster (The Hidden Impact of Covid-19 on Children, Save the Children 2020).

Pande­min har gjort så att många barn i världen står utan skolmat, hälsovård, utbildning och andra samhällstjänster. Innan pandemin saknade 1 av 3 barn med funktionsnedsättning möjlighet att gå i grundskola och uppemot 9 av 10 barn med funktionsnedsättning saknade tillgång till högre utbildning. Barn med funk­tionsnedsättning som går i skolan har drabbats särskilt hårt av att skolor stängs. Brist på stöd, fungerande internetuppkopplingar och tillgängligt skolma­terial slår hårt och den distans­undervisning som införts i många länder fungerar inte för alla. Till exempel genomförs distansundervisning på många håll via radio som då exkluderar döva och många med hörselskada.

Möjligheter

Om pandemin bemöts med satsningar som inkluderar personer med funktionsnedsättning kan det leda till mer inkluderande och tillgängliga samhällen.

Personer med funktionsnedsättning har ofta kommit i andra hand i länders krishantering och kommer att drabbas mycket hårt av de långsiktiga konsekvenserna av covid-pandemin, såväl hälsomässigt och socialt som ekonomiskt. En viktig lärdom från tidigare kriser är vikten av att samla in information och statistik om personer med funktionsnedsättning i samband med pandemin. Återöppningsfasen ger unika tillfällen att utforma och inkluderande och tillgängliga samhällen i samråd med personer med funktionsnedsättning. När länder åter öppnar upp samhällen och ekonomier är avlägsnandet av gamla och nya funktionshinder avgörande för att nå de globala hållbarhetsmålen satta av FN.


Läs mer om hur personer med funktionsnedsättning kan inkluderas i bistånd och globalt utvecklingssamarbete i MyRights guide “8 steg för förändring”. Guiden kan du läsa här.

Senaste nytt

Henriette snaggat hår, har skoluniform och håller i en krycka.

Jag är likadan som andra barn

Henriette Kwizera är 12 år gammal och har en fysisk funktionsnedsättning. Hon bor tillsammans med sina föräldrar, äldre bror och lillasyster i Nyaruguru District i södra provinsen i Rwanda och går tredje året i grundskolan.

LÄS MER »
MyRight logotyp

Årsmöte 2023

Den 20 juni höll MyRight sitt årsmöte där medlemmar samlades för att diskutera och besluta om organisationens verksamhet och framtid.

LÄS MER »