fbpx

Ekonomi

Här hittar du information om MyRights ekonomi, löner, insamlingspolicy och våra verksamhetsberättelser.

Lön och arvoden

MyRights styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Lönen revideras årligen och ökar i takt med organisationen i övrigt. Nuvarande Generalsekreterare Jesper Hansén har en månadslön på 52 800 kronor (2023). Tjänstepensionen är i enlighet med kollektivavtal och inga andra pensions- eller övriga tillägg har avtalats med generalsekreteraren.

Så säkerställer vi att din gåva används rätt

Det är inte möjligt att samla in pengar och genomföra effektiva insatser utan att det kostar något. För att kunna åstadkomma både akuta och varaktiga förbättringar för personer med funktionsnedsättningar som lever i fattigdom måste vi lägga en del pengar på administration – det vill säga ledning, planering, marknadsföring, samordning, uppföljning och kvalitetskontroller.

Administrationskostnaderna är en förutsättning och en garanti för att pengarna ska nå fram och göra skillnad och för att vi ska kunna arbeta långsiktigt. Vi använder 10 procent av ditt bidrag till nödvändig administration.

Alla ska kunna delta i utvecklingssamarbetet, oavsett eventuell funktionsnedsättning. Ungefär 17 procent av våra kostnader är utgifter för tillgänglighetsanpassning, som till exempel teckenspråkstolkning.

Insamlingspolicy

MyRights insamlingspolicy reglerar hur MyRight söker och tar emot ekonomiskt stöd. Syftet med policyn är att tydliggöra hur vi förhåller oss till insamlingsarbete, samt stärka våra givares möjlighet till insyn i vår insamlingsverksamhet. För att uppnå transparens i insamlingen följer MyRights anställda, medlemmar och andra som deltar i vårt insamlings-arbete insamlingspolicyn nedan.

MyRights insamlingspolicy har sin utgångspunkt i den värdegrund som organisationen står för och MyRight ska enbart samarbeta med aktörer som står för samma värden.

Extern kontroll

90-konto – en kvalitetsgaranti

MyRight har ett 90-konto, vilket innebär att vi uppfyller de krav som Svensk Insamlingskontroll har formulerat för alla insamlingsorganisationer. För ideella organisationer som har 90-konto gäller att högst 25 procent av de totala intäkterna får användas för insamling och administration.

Giva Sverige

MyRight är medlem i Giva Sverige, tidigare Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, vilka granskar att vår insamling bedrivs på ett transparant, etiskt och professionellt sätt.

Giva Sveriges kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument som fungerar som ett stöd i varje enskild organisations kvalitetsarbete. Varje medlem i Giva Sverige ska följa kvalitetskoden. Koden är omfattande och belyser en organisations verksamhet ur ett brett perspektiv, allt i syfte att bygga upp en hållbar och transparent struktur med god intern kontroll och styrning.

Intern kontroll

För att säkerställa att pengarna verkligen går till rätt saker och gör nytta följer vi upp verksamheten i nära dialog med våra samarbetspartners. Vi genomför årligen flera ekonomiska och resultatbaserade stickprov, uppföljningsbesök på finansierade aktiviteter, och granskar samarbetsorganisationernas resultatrapporter och de lokala revisorernas rapporter.

Planerings- och utvärderingsmöten görs regelbundet tillsammans med samarbetsorganisationerna. I all vår verksamhet genomförs riskanalyser och riskhanteringsplaner för att minimera risken för korruption och bedrägeri samt risken för att inte uppnå uppsatta mål.

Varje år väljs internrevisorer av MyRights årsmöte. Under året granskar de styrelsens arbete för att på så sätt även trygga att föreningens styrelse driver föreningen utifrån medlemmarnas intresse. En revisionsrapport avläggs årligen till årsmötet.

Revisorer

MyRights externa auktoriserade revisor är från firman KPMG. Revisorn granskar att MyRights årsredovisning följer årsredovisningslagen och att vi följer de regler som tillkommer genom att vi är medlemmar i Giva Sverige och Svensk Insamlingskontroll. De granskar också att MyRight följer alla avtal med ForumCiv för utvecklingssamarbetet och informationsarbetet.

Årsrapporter

Omslagsbild för MyRights årsrapport 2023.

I MyRights årsrapport samlar vi årets händelser och resultat från verksamheten.

GDPR

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför har vi anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR). 

Läs hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Dokument att ladda ner

MyRights finansiärer

Allmänna Arvsfonden logotyp

Arvsfonden

ForumCiv logotyp

ForumCiv

Kahane Foundation logotyp.

Kahane Foundation

Sida logotyp

Sida