Våra intäkter och kostnader

MyRight får sina intäkter framför allt genom bidrag från Sida, via Forum Syd. I årsberättelsen kan du bland annat läsa hur MyRight har använt sina pengar under året som gått och även få en överblick över vårt arbete, i Sverige och i världen.

MyRights årsberättelse 2019

MyRight får sina intäkter framför allt genom bidrag från Sida, via Forum Syd. I årsberättelsen kan du bland annat läsa hur MyRight har använt sina pengar under året som gått och även få en överblick över vårt arbete, i Sverige och i världen.

Lön och arvoden

MyRights styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Lönen revideras årligen och ökar i takt med organisationen i övrigt. Nuvarande Generalsekreterare Jesper Hansén har en månadslön på 47 500 kronor. Tjänstepensionen är i enlighet med kollektivavtal och inga andra pensions- eller övriga tillägg har avtalats med generalsekreteraren.

Så säkerställer vi att din gåva används rätt

Det är inte möjligt att samla in pengar och genomföra effektiva insatser utan att det kostar något. För att kunna åstadkomma både akuta och varaktiga förbättringar för personer med funktionsnedsättningar som lever i fattigdom måste vi lägga en del pengar på administration – det vill säga ledning, planering, marknadsföring, samordning, uppföljning och kvalitetskontroller.

Administrationskostnaderna är en förutsättning och en garanti för att pengarna ska nå fram och göra skillnad och för att vi ska kunna arbeta långsiktigt. Vi använder 10 procent av ditt bidrag till nödvändig administration.

Alla ska kunna delta i utvecklingssamarbetet, oavsett eventuell funktionsnedsättning. Ungefär 17 procent av våra kostnader är utgifter för tillgänglighetsanpassning, som till exempel teckenspråkstolkning.

Insamlingspolicy

MyRights insamlingspolicy reglerar hur MyRight söker och tar emot ekonomiskt stöd. Syftet med policyn är att tydliggöra hur vi förhåller oss till insamlingsarbete, samt stärka våra givares möjlighet till insyn i vår insamlingsverksamhet. För att uppnå transparens i insamlingen följer MyRights anställda, medlemmar och andra som deltar i vårt insamlings-arbete insamlingspolicyn nedan.

MyRights insamlingspolicy har sin utgångspunkt i den värdegrund som organisationen står för och MyRight ska enbart samarbeta med aktörer som står för samma värden.

Ladda ner vår insamlingspolicy

Integritetspolicy

Vi på MyRight vill att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför har vi anpassat vår hantering av personuppgifter till den nya och skärpta dataskyddsförordningen (GDPR).

Ta gärna del av vår integritetspolicy här

Intern kontroll

För att säkerställa att pengarna verkligen går till rätt saker och gör nytta har vi personal på plats i våra samarbetsländer som följer upp verksamheten i nära dialog med våra samarbetspartners. Personalen genomför årligen flera ekonomiska och resultatbaserade stickprov, uppföljningsbesök på finansierade aktiviteter, och granskar samarbetsorganisationernas resultatrapporter och de lokala revisorernas rapporter.

Planerings- och utvärderingsmöten görs regelbundet tillsammans med samarbetsorganisationerna. I all vår verksamhet genomförs riskanalyser och riskhanteringsplaner för att minimera risken för korruption och bedrägeri samt risken för att inte uppnå uppsatta mål.

Varje år väljs internrevisorer av MyRights årsmöte. Under året granskar de styrelsens arbete för att på så sätt även trygga att föreningens styrelse driver föreningen utifrån medlemmarnas intresse. En revisionsrapport avläggs årligen till årsmötet.

Extern kontroll

MyRight har ett 90-konto, som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. De kontrollerar att MyRights insamling går fram till det ändamålet de ska användas till.

MyRight är även medlem i Giva Sverige, vilka granskar att vår insamling bedrivs på ett transparant, etiskt och professionellt sätt. Granskningen utförs utifrån Giva Sveriges upprättade kodrapport vars kvalitetskod ställer krav på att varje medlemsorganisation årligen upprättar en effektrapport som beskriver vilken nytta organisationen gör. MyRights effektrapport hittar du i årsberättelsen för 2018.

Revisorer

MyRights externa auktoriserade revisor är från firman Ernst & Young. Revisorn granskar att MyRights årsredovisning följer årsredovisningslagen och att vi följer de regler som tillkommer genom att vi är medlemmar i Giva Sverige och Svensk Insamlingskontroll. De granskar också att MyRight följer alla avtal med Forum Syd för utvecklingssamarbetet och informationsarbetet.

Dokument att ladda ner

Läs hur vi förvaltar vårt kapital och mer i följande dokument:

MyRights stadgar

Upphandlingspolicy och -riktlinjer

Placeringspolicy

Uppförandekod

Antikorruptionspolicy

 

Läs mer

Stöd oss

Stöd MyRights arbete genom att ge en gåva.

Svensk Insamlingskontroll

Läs mer om vad ett 90-konto betyder.

Giva Sverige

Läs mer om Giva Sverige på deras hemsida.

Stöd oss

Vårt arbete

Om MyRight

Jobb och praktik

Nyheter

Kontakta oss

Visselblåsartjänst

Besöks- och postadress: MyRight Liljeholmstorget 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00   |   Epost: info@myright.se   |   Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8

Besöks- och postadress:
MyRight Liljeholmen 7A, 117 63 Stockholm
Telefon: 08-505 776 00
Epost: info@myright.se
Org. nr 802402-9376

Stöd MyRight med en gåva
Swish: 123 900 11 08
Plusgiro: 90 01 10-8