Människor som demonstrerar. En flagga med texten nothing about us without us syns i förgrunden

Freedom Drive March 2017 i Bryssel

MyRight – Empowers people with disabilities

MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens plattform för internationellt utvecklingssamarbete.
Vi
är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få ökad tillgång till sina rättigheter.
MyRight bildades 1981 under FN:s internationella funktionshinderår.

Vår vision

MyRights vision är en värld där alla personer med funktionsnedsättning åtnjuter lika rättigheter och möjligheter till ett värdigt liv fritt från fattigdom i inkluderande samhällen.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att stärka funktionshinderorganisationer så att personer med funktionsnedsättning får makt över sina egna liv.

Vi arbetar för rättigheter för personer med funktionsnedsättning och främjar inkludering och deltagande. Det gör vi bland annat genom erfarenhetsutbyte av hur det är att leva med funktionsnedsättning mellan våra medlemsorganisationer och dess samarbetsorganisationer i våra samarbetsländer. Vi samlar och delar kompetenser kring rättigheter för personer med funktionsnedsättning och föreningskunskap genom nätverk och påverkansarbete.

Partnerskap och rättighetsbaserat arbete

Utvecklingssamarbetet sker i partnerskap mellan svenska funktionshinderorganisationer och deras motsvarigheter i MyRights samarbetsländer. Tillsammans bedriver vi projekt och program som bidrar till att samarbetsorganisationerna blir starkare, mer demokratiskt uppbyggda och kan delta i samhällsutvecklingen.

Allt vi gör utgår från ett rättighetsperspektiv och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.