fbpx

Peace for all – inkludering av personer med funktionsnedsättning i fredsprocesser

FN uppskattar att cirka 15-20 procent av världens befolkning har någon form av funktionsnedsättning men i konfliktdrabbade områden kan denna siffra öka med cirka 18-20 procent på grund av nya krigsrelaterade skador, bristfällig sjukvård och allmän kollaps av samhällsservicen.

Trots detta nämner endast 6,6 procent (118/1789) av alla fredsavtal världen över någonting alls om personer med funktionsnedsättning. Därför saknas också en plan för hur denna målgrupp ska inkluderas i genomförandet av fredsbyggande aktiviteter.

Enligt lokala funktionshinderorganisationer i Bosnien- Hercergovina och Sri Lanka, som konsulterades i MyRights studie “Peace for all”, är personer med funktionsnedsättning generellt exkluderade från beslutsfattande processer, inklusive fredsprocesser.

Några orsaker till detta är:

  • Fördomar och negativa attityder som gör att personer med funktionsnedsättning inte ses som jämlika rättighetsbärare och kapabla att bidra till samhällsutvecklingen: Det finns också stora skillnader mellan personer med olika typer av funktionsnedsättningar liksom mellan kvinnor och män. Därutöver är barn, etniska och religiösa minoriteter och särskilt fattiga personer med funktionsnedsättning särskilt marginaliserade.

    I fredsavtal och fredsprocesser kan också personer med en medfödd funktionsnedsättning och krigsveteraner behandlas olika. I till exempel Bosnien-Hercegovina ser inte allmänheten någon anledning till att personer med en medfödd funktionsnedsättning deltar i fredsprocessen eftersom de inte deltog aktivt i kriget. Krigsveteraner å andra sidan har blivit mer inkluderade och kompenserade för krigsrelaterade skador. Detta riskerar att skapa spänningar mellan olika grupper av personer med funktionsnedsättningar och gör själva fredsprocessen mindre effektiv och hållbar eftersom vissa grupper lämnas utanför.

  • Bristande tillgänglighet:  Infrastruktur och samhällsservice blir ofta helt eller delvis förstörd under krig och andra katastrofer och återuppbyggnadsprocessen tar mycket lång tid, särskilt i låginkomstländer som till exempel Sri Lanka. FN och andra internationella aktörer som stödjer nationella fredsprocesser gör inte tillräckligt för att anpassa sina aktiviteter så att de blir fullt tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Ofta väljer de ut personer med funktionsnedsättning med behov som är enklare att tillgodose i stället för de personer som har störst behov av insatsen.

  • Begränsad kunskap och bristande resurser: Tjänstepersoner och personal inom FN och andra internationella organisationer har inte tillräcklig kunskap om funktionshinderfrågor och det saknas resurser för tillgänglighetsanpassning i projektbudgetar där till exempel kostnader för assistenter till personer med funktionsnedsättningar ofta glöms bort.  

På policynivå har det skett förbättringar under de senaste åren.

När det gäller fred och säkerhet utgör FN:s resolution för skydd av personer med funktionsnedsättning i väpnade konflikter (UNSCR 2475) som antogs 2019 det största framsteget. FN och andra internationella aktörer som till exempel Världsbanken och EU har också antagit strategier för att integrera funktionshinderfrågor inom alla arbetsområden. Mer behöver dock göras för att säkerställa att dessa ramverk efterlevs. 

Personer med funktionsnedsättning har ett stort intresse av att delta i fredsbyggande aktiviteter och har ibland tagit egna initiativ till fred och försoning.

I till exempel Bosnien-Hercergovina skapade Sarajevo Association of Blind People kontakt med föreningar för personer med synskada från olika delar av landet redan 1997 och kort därefter började dessa föreningar genomföra gemensamma kampanjer och aktiviteter för att förbättra levnadsförhållanden för personer med nedsatt syn i hela landet. Många liknande berättelser där personer med samma typ av funktionsnedsättning har förenats i gemensam kamp oavsett etnisk, religiös och administrativa skillnader beskrevs av MyRights partner organisationer i Bosnien-Hercegovina under arbetet med studien. Liknande aktiviteter har genomförts i Sri Lanka men där uttrycker personer med funktionsnedsättning också att de inte har möjlighet att engagera sig i dessa frågor på grund av fattigdom och svåra levnadsförhållanden.

Kris och konflikt drabbar personer med funktionsnedsättning hårdare

Över hälften av alla personer med funktionsnedsättningar lever i länder som påverkas av kriser och konflikter. Kriser och konflikter drabbar personer med funktionsnedsättning särskilt hårt. De har ofta svårare att fly undan och får ofta ingen eller bristfällig information.

Senaste nytt